Student Services


توضیحات عمومی

 

اغلب نظامهاي آموزش عالي جهان، كوششهايي براي انجام ارزيـابي و بهبـود كيفيـت آمـوزش، پـژوهش و عرضـه خـدمات تخصصي در سطح پوهنتون و نيز در سطح نظامهاي آموزش عالي عملکردهای داشته اند. كشورهايي كه به كسب تجربه موفق در اين زمينه نايل آمده اند، به انجام ارزيابي مستمر پرداخته اند و از ارزيابي دروني پوهنتون به عنوان رويكردي زيربنايي جهت اشاعه فرهنگ كيفيت استفاده كرده اند. در اغلب اين كشورها انجام ارزيابي درونـي براساس هدفهاي واحد سازماني آموزش عالي انجام ميشود.

ارزيابي دروني مرحله اول الگوي اعتبارسنجي است. ارزيابي دروني به عنـوان فرآينـد (خـود در آينـه ديـدن ) چنانچه از طرف اعضاء هيأت علمي و كاركنان يك نظام آموزشي، پذيرفته شود و به عنوان يك ابتكار عمل از متن يك نظام با اهداف تقويت و حمايـت از خلاقيت هاي درون گروهي و برنامه ريزي جهت ارتقاء كيفيت و فعاليتهاي آن نمود پيدا كند ميتواند به تغيير وضعيت موجود و اصلاح نقـاط ضـعف و بهبود و ارتقاء كيفيت نظام يا برنامه مورد ارزيابي منجر شود.

 

پوهنتون خصوصی کاروان نیز به منظور بهبود و ارتقای سطع کیفیت تدریس استادان پوهنحی ها , پیش بردن پروسه اداری به صورت کامل, دسترسی به کتابخانه و منابع , سهولت های داخل پوهنتون و مواد درسی این پروسه را تحت عنوان ارزیابی (سروی) پوهنتون از محصلین این پوهنتون براه انداخت که روش بكار گرفته شده در اين پژوهش توصيفي تحليلي ميباشد. در اين سروی سعی نمودیم تا الگوهاي ارزيابي مورد استفاده در آموزش عالي، به ارزيابي پوهنتون و نقشي كه در تضمين كيفيت نظام آن دارد بپردازیم که در این سروی محصلین فرصت ها , چالشها , نظریات و پیشنهادات خودرا نسبت به پوهنحی و پوهنتون بیان کردند که این سروی میتواند رضایت محصلین را جذب کرده و باعث افزایش فرصت ها , قوتها و حل مشکلات گردد و با تطبیق نظریات ایشان میتوانیم نظم و سطع تدریس را در پوهنتون و پوهنحی ها بالا ببریم .

 

تحلیل ارزیابی عمومی پوهنتون از نظر محصلان

 

این بازخورد ها از نتیجه پرسشنامه فرستاده ی شده ریاست محترم تضمین کیفیت و اعتبار دهی وزارت تحصیلات عالی، که توسط محصلان جواب داده شده به دست آمده است.

سمسترخزانی سال 1396

 

ملاحظات

تعداد پاسخ های منفی

پرسش ها

شماره

 

11

آیا از کیفیت تدریس توسط نهاد تحصیلی شما ارزیابی صورت می گیرد؟

۱

 

32

نظر شما در مورد محتوای مضامین این سمستر چیست؟

۲

 

31

تا چه اندازه از مضامین این سمستر آموخته اید؟

۳

 

12

.آیا مواد درسی که به شما معرفی گردیده قابل فهم، سلیس و روان است؟

۴

 

23

آیا در مورد کریکولم و مفردات درسی دیپارتمنت خویش اطلاع دارید؟

۵

 

28

آیا مواد درسی شما مطابق مفردات درسی تهیه گردیده است؟

 

۶

 

17

آیا مواد درسی و لکچر نوت های شما دارای منابع و مأخذ جدید می باشد؟

 

۷

 

11

قدرت بیان و افهام و تفهیم استادان تا کدام حد است؟

 

۸

 

15

آیا در آخر مواد درسی و لکچر نوت ها منابع و مآخذ ذکر گردیده است؟

۹

 

23

آیا کورس پالیسی(مفردات درسی) مضامین در شروع تدریس به شما معرفی گردیده؟

۱۰

 

8

تا کدام حد ازبرخورد عادلانه و احترام متقابل استادان راضی هستید؟

۱۱

 

7

روحیه جوابگویی استادان به سوالات شما چگونه است؟

۱۲

بر اساس بازخورد دریافت شده، تغییرات و تبدیلی ها در قسمت استادان دائمی و باالمقطع صورت گرفته است.

18

تسلط استادان بالای محتوای مضمون مربوطه شان تا کدام حد است؟

۱۳

این سوال عمومی است اما میتود طرح سوال واسبته به مضمون می باشد.

21

در امتحانات شما از کدام نوع میتود سوالات استفاده می گردد؟

۱۴

بر علاوه پلان عملیاتی انفرادی، جدول ثبت لکچر های روزانه برای تعقب جریان تدریس استادان مطابق کریکولم ساخت شده است.

27

آیا استادان مضامین درسی شما پلان درسی(پلان عملیاتی انفرادی تدریس) دارند؟

 

۱۵

همه روزه جریان تدریس و کار استادان از طریق کامره ها و مدیریت های تدریسی بررسی می گردد تا وقت معینه برای تدریس تطبیق گردد.

16

رعایت نظم و دیسپلین اکادمیک(حضور به موقیع و تطبیق وقت معینه) استادان تا چه حد در نظر گرفته می شود؟

۱۶

نحوه امتحان و ارزیابی وابسته به مضمون است.

14

. نحوه ارزیابی های صنفی و اخذ امتحان استادان تا کدام حد مناسب است؟

۱۷

در این بخش تقاضا بیشتر وجود دارد، پوهنتون نیزدر بخاطرایجاد سهولت های بیشتر با نهادهای فرهنگی و سکتورخصوصی تفاهم نامه های را امضاء نموده است.

27

زمینه فعالیت های علمی و تطبیقاتی مطابق مفردات درسی برای شما فراهم می گردد؟

۱۸

جدیداً برعلاوه پروجکتور های موجود، تعدادی ال سی دی نیز برای صنوف خریداری گردیده است و انترنت وای فای در اختیار محصلان قرار دارد.

13

در جریان تدریس از تجهیزات تکنالوژیکی مربوط(پروجکتور، کمپیوتر و انترنت) در روند تدریس استفاده می گردد؟

۱۹

 

9

صنف، مواد لازم برای تدریس(مارکر، تخته سفید، کتابخانه و لابراتوار) تا چه حد به دسترس شما قرارداده می شود؟

۲۰

 

16

میتود(روش) تدریس در پوهنتون شما چگونه است؟

۲۱

طی جلسه کمیته موسساتی و کمیته های فرعی ارتقاء کیفیت، به ریاست های پوهنځی توصیه گردیده است که قبل از شروع سمستر باید پلان بهبود تدریس شان آماده باشد.

23

آیا از پلان بهبود تدریس دیپارتمنت خویش اطلاع دارید؟

 

۲۲

مطابق فیصله شورای علمی، مسئولینپوهنځیهای مکلف اند به شکل ماهوار با محصلان نخبه و عموم محصلان جلسات مشورتی داشته باشند و از بازخوردشان معاونیت علمی و ریاست پوهنتون را آگاه سازند.

21

آیا ریاست پوهنځی برای رسیده گی به مشکلات شما همیشه با شما در ارتباط است؟

 

23

 

مجموع پرسشنامه توزیع شده:147 ورق

سایر نظریات:

تقسیم اوقات ها در قبل از شروع سمستر نهایی گردد و در جریان درسها زیاد تغییرات صورت نگیرد؛

بیشتر شدن زمینه های کار عملی و کارآموزی؛

توزیع و تشریح بیشتر مفردات درسی و پلان انفرادی تدریس توسط استان و ریاست پوهنځی؛

استخدام استادان با درجات تحصیلی و علمی بالاتر به عنوان استادان دائمی؛

تسهیل و تسریع روند کار اداری محصلان در بخش های ادرای و اکادمیک پوهنتون؛

تهیه تجهیزات الکترونیک بیشتر و فعال نگهداشتن آنها در جریان تدریس؛

قرار شرح فوق تحلیل نتایج ارزیابی از کیفیت تدریس در سطح پوهنتون توسط محصلان، مطابق پرسشنامه ریاست محترم تضمین کیفیت و اعتبار دهی وزارت تحصیلات عالی، ترتیب گردیده است.

 

معیارهای تحقیقی

 1. رعایت اصول و روش تحقیق،
 2. نو آوری در تحقیق،
 3. کاربردی و قابل فروش بودن تحقیق،
 4. جدید وبی بدیل بودن تحقیق.

طرز ارائه پاداش و موارد کارهای علمی

آثار تحقیقی که از جمله ملاک های مورد نظر دست کم در بر دارنده دو معیار فوق بوده باشد، به تدریج مستحق پاداش دانسته می‌شود.

الف) تحقیقات صنفی

 1. تحقیق صنفی که با توجه به معیارهای مطرح شده، به درجه خوب قرار بگیرد، به نویسنده آن تحسین نامه ارائه می‌شود.
 2. تحقیق صنفی که با در نظر داشت معیارهای فوق، به درجه بهتر قرار بگیرد، نویسنده آن مستحق تقدیر نامه دانسته می شود.
 3. تحقیق صنفی که برابر با ملاک های فوق، به درجه عالی قرار بگیرد، 5 فیصد در شهریه یک سمستر نویسنده آن تخفیف داده می شود.

ب) مقاله علمی

 1. مقاله علمی که با توجه به معیارهای فوق، به درجه خوب قرار بگیرد، نویسنده آن با دریافت تحسین نامه مورد تشویق قرار میگیرد،
 2. مقاله علمی که برابر با معیارهای یاد شده، به درجه بهتر قرار بگیرد، نویسنده آن مستحق تقدیر نامه دانسته می شود،
 3. مقاله علمی که مطابق به ملاکهای یاد شده، درجه عالی را از آن خود نماید، در شهریه یک سمستر نویسنده آن 7 درصد تخفیف در نظر گرفته می‌شود.

ج) مونوگراف

 1. مونوگراف که با توجه به معیارهای فوق، به درجه خوب قرار بگیرد، نویسنده آن با دریافت تحسین نامه مورد تشویق قرار میگیرد،
 2. مونوگراف که برابر با معیارهای یاد شده، به درجه بهتر قرار بگیرد، نویسنده آن مستحق تقدیر نامه دانسته می شود،
 3. مقاله علمی که مطابق به ملاکهای یاد شده، درجه عالی را از آن خود نماید، در شهریه همان سمستر نویسنده آن 10 درصد تخفیف در نظر گرفته می‌شود.

طرز ارزیابی دست آوردها

دست آوردهای علمی محصلان در ابتداء توسط هیأت بررسی کننده جمع آوری میگردند، بعد آثار مورد نظر دسته بندی میگردند. در ثانی به نویسندگانی که مستحق تحسین، تقدیر یا تخفیف در شهریه شناخته می‌شوند، طی مراسم رسمی به آنها ابلاغ میگردد.  بررسی فعالیت های اکادمیک محصلان از طریق جدول ضمیمه شماره (1) صورت می گیرد.

 

 

 

 

جدول ارزیابی نتایج دست آوردهای اکادمیک محصلان (ضمیمه شماره 1)                  

شماره

موضوع تحقیق

نوع فعالیت اکادمیک

درجه بندی فعالیت تحقیقی

پاداش‌های مورد نظر

ملاحظات

مونوگراف

مقاله علمی

تحقیق صنفی

خوب

بهتر

عالی

تحسین نامه

تقدیر نامه

تخفیف در فیس تحصیلی

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partners:


CONTACT US

KARWAN UNIVERSITY
END OF KABUL UNIVERSITY ROAD,
KABUL, AFGHANISTAN
+93786 000 177
+93786 000 277
info@karwan.edu.af

CONNECT

LIBRARY
Current Student
STAFF LOGIN
CERTIFICATE
VERIFICATION
LOCATION MAP